Wavy Hair, Basic Brights
Dark Wavy Hair, Basic Brights

source