long hair with headband
long hair with headband, white sleeveless top